Chương trình đào tạo

AI FOR EVERYONE

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1.5 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

PYTHON DEVELOPER
FOR AI

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

AI SPECIALIST
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI SPECIALIST
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI EXPERT
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

AI EXPERT
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

DATA ANALYTICS
FOR BI/BA

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

    Đăng ký tư vấn